THÔNG BÁO

về việc nghỉ lễ Sêne Đôlta của đồng bào Khmer năm 2021

   Căn cứ Công văn số 4037/UBND-KGVX ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức lễ Sêne Đôlta của đồng bào Khmer năm 2021;

   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên và  học viên như sau:

   Viên chức, người lao động, sinh viên và học viên dân tộc Khmer được nghỉ lễ Sêne Đôlta trong 03 ngày: 05, 06, 07 tháng 10 năm 2021.

Xem chi tiết