THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khóa trước

và các sinh viên thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp trong năm 2021

Căn cứ Quyết định số 6281/QĐ-ĐHTV ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2020 - 2021,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các sinh viên thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp trong năm 2021, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp, sinh viên nộp phiếu đăng ký dự thi tại Phòng Đào tạo (người nhận: Cô Lâm Ngọc Dung) hoặc E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dự kiến ngày tổ chức thi tốt nghiệp: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhà trường chưa tổ chức thi tốt nghiệp trong khoảng thời gian này; khi sắp xếp được thời gian tổ chức thi cụ thể, nhà trường sẽ liên hệ trực tiếp đến từng sinh viên (đã đăng ký) được biết. Đề nghị sinh viên thi lại tốt nghiệp thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ Nhà trường.

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch thi tốt nghiệp đề ra theo đúng tiến độ, đề nghị các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên thuộc các trường hợp trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết.

                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG   

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                            Phạm Trung Yên