Thông báo kết quả đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nội dung thông báo (file đính kèm)

Danh sách môn học được mở lớp (file đính kèm)

Danh sách môn học không mở lớp (file đính kèm)